مشخصات فردی و خانوادگی

وضعیت جسمانی و پزشکی

اطلاعات و سوابق تحصیلی

اطلاعات و سوابق کاری

اينجانب با آگاهی کامل از صحت مطالب فوق را گواهی می نمایم و بدینوسیله اعلام میدارم چنانچه بر خلاف حقیقفت ذکر نموده باشم و یا در دوران استخدام آزمایشی (کادر فروش 2 هفته / بخش های دارای مسئولیت اعم از حسابداریبازرگانی- کارگزینی- انبار- مدیر یا مسئول هر بخش به مدت یک ماه) نتوانم از عهده فعالیتها و مسئولیت های محوله برآیم،و عملکرد اینجانب  مورد تایید قرار نگیرد و یا قطع همکاری از سوی اینجانب  باشد هیچگونه حقوق و مزایایی در طی دوره همکاری به اینجانب تعلق نخواهد گرفت.

تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای مجموعه بلوط ایجاد نخواهد کرد.

فهرست محصولات

تنظیمات