پرسشنامه‌ی شغلی

 • مشخصات فردی

 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  انواع فایل های مجاز : jpg.
 • اطلاعات آموزشی

 • مقطع تحصیلیرشته تحصیلینام مرکز آموزشیسال شروعسال پایان 
  Add a row
 • نام مدرکنام مرکز آموزشیسال 
  Add a row
 • نام زبانسطح خواندن و نوشتنسطح مکالمه 
  Add a row
 • سوابق کاری

 • نام شرکتسمت شغلیتاریخ شروع فعالیتتاریخ پایان فعالیتآخرین حقوق دریافتیعلت ترک شرکت 
  Add a row
 • شغل درخواستی

 • خواهشمند است به موارد زیر توجه داشته باشید :

  • تکمیل پرسشنامه استخدامی هیچگونه تعهد استخدام برای مانتو بلوط بوجود نخواهد آورد.

  • مانتو بلوط تعهدی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تایید یا عدم تایید فرم در زمان مشخص به متقاضیان ندارد.

استخدام

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pd.
 • جدا کننده بخش